سرپرست کمیته بازاریابی فدراسیون دوچرخه سواری منصوب شد

«مهرداد صفرزاده» با حکم سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری به عنوان سرپرست کمیته بازاریابی این فدراسیون منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، دکتر رسول هاشم کندی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری طی حکمی مهرداد صفرزاده  را به عنوان سرپرست کمیته بازاریابی فدراسیون دوچرخه سواری منصوب کرد.

  • 13:46
  • 1400/07/14
  • 15848