مسابقات قهرمانی کشور پاراسایکلینگ (پارادوچرخه سواری) آقایان

مسابقات قهرمانی کشور پاراسایکلینگ (پارادوچرخه سواری) آقایان سال 1402 سرعت و استقامت ( با دوچرخه کورسی ) از تاریخ 15/05/1402 لغایت 17/05/1402 در استان تهران برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، بخشنامه مسابقات قهرمانی کشور پاراسایکلینگ (پارادوچرخه سواری) آقایان سال 1402 سرعت و استقامت ( با دوچرخه کورسی ) از تاریخ  1402/05/15لغایت  1402/05/17 در استان تهران برگزار می شود.

این بخشنامه به شرح زیر می باشد: