تاسیس آکادمی دوچرخه سواری خصوصی در مجموعه ورزشی آزادی

فدراسیون دوچرخه سواری ، آکادمی دوچرخه سواری خصوصی در مجموعه ورزشی آزادی تاسیس می کند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، این طرح با توجه به بسط و توسعه ورزش مفرح و المپیکی دوچرخه سواری صورت خواهد گرفت لذا شایسته است کسانی که تمایل به همکاری دارند طرح مورد نظر و پیشنهادی خود را حداقل تا تاریخ 99/6/29 به دبیرخانه فدراسیون دوچرخه سواری ارسال نمائید .