برگزاری لیگ دوچرخه سواری بانوان با یک روز تاخیر

لیگ دوچرخه سواری بانوان به خاطر دیر صادر شدن مجوز مسابقه با یک روز تاخیر برگزاری می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، با توجه به اینکه برنامه ریزی شده بود مسابقات مرحله اول جاده  و پیست بانوان اول مهرماه به میربانی تهران برگزار شود به خاطر دیر صادر شدن مجوز مسابقه با یک روز تاخیر مورخ 99/7/2  لغایت 99/7/5 به میزبانی تهران برگزار خواهد شد.