برابری جنسیتی در المپیک پاریس، سهمیه مردان دوچرخه سوار را کم کرد

دوچرخه سواری برای ایجاد برابری جنسیتی در المپیک پاریس سهمیه مردان را کم و به سهمیه زنان اضافه کرد.

 کمیته بین المللی المپیک برای سهمیه های دوچرخه سواری در المپیک ۲۰۲۴ پاریس، برابری جنسیتی ایجاد کرده است. برای این برابری جنسیتی، سهمیه های مردان کم و به سهمیه های زنان اضافه شد.
به گزارش ایسنا دوچرخه سواری در المپیک پاریس در ۱۱ ماده برگزار می شود که نسبت به المپیک توکیو یک ماده اضافه شده است و ۲۵۷ سهمیه در بخش مردان و ۲۵۷ سهمیه در بخش زنان و در مجموع ۵۱۴ سهمیه دارد.

*بخش جاده  
در دو ماده استقامت جاده و تایم تریل انفرادی برگزار می شود.
المپیک توکیو: ۱۳۰ مرد  و ۶۷ زن، مجموع ۱۹۷ سهمیه 
المپیک پاریس: ۹۰ مرد و ۹۰ زن، مجموع ۱۸۰ سهمیه

*بخش پیست
در شش ماده اسپرینت، تیم اسپرینت، کایرین، تعقیبی تیمی، مدیسون و اومنیوم برگزار می شود.
المپیک توکیو:۹۸ مرد و ۹۱ زن ، مجموع ۱۸۹ سهمیه 
المپیک پاریس:۹۵ مرد و ۹۵ زن ، مجموع ۱۹۰ سهمیه
 
*بخش کوهستان
در ماده کراس کانتری برگزار خواهد شد.
المپیک توکیو:۳۸ مرد و ۳۸ زن ، مجموع ۷۶ سهمیه 
المپیک پاریس:۳۶ مرد و ۳۶ زن، مجموع ۷۲ سهمیه
 
*بخش BMX
در المپیک توکیو ماده Racing برگزار می شود اما از المپیک توکیو ماده آزاد هم اضافه خواهد شد.
المپیک توکیو: ماده ۲۴Racing مرد و ۲۴ زن، مجموع ۴۸ سهمیه 
المپیک پاریس: مادهRacing مرد ۲۴ و ۲۴ زن، مجموع ۴۸ سهمیه 
ماده آزاد: ۱۲ مرد و ۱۲ زن ، مجموع ۲۴ سهمیه