اصلاحیه رنکینگ مسابقات قهرمانی کشور آقایان

سازمان لیگ فهرست نفراتی که می توانند در مسابقات قهرمانی کشور جاده شرکت کنند را اعلام کرد.

فهرست نفرات رنکینگ جاده آقایان در سال 1400 اعلام شد و نفراتی که نامشان در لیست قرار دارد می توانند در مسابقات قهرمانی کشور شرکت کنند.