بخشنامه ماراتن دوچرخه سواری دور قله ساوان در استان اردبیل

هیات دوچرخه سواری اردبیل بخشنامه مسابقات را صادر کرد