سرپرست چهار کمیته فدراسیون مشخص شدند

احکام سرپرست کمیته تیم های ملی ، آموزش و پژوهش، سازمان لیگ و کوهستان صادر شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، رئیس فدراسیون دوچرخه سواری طی احکامی  سرپرست چهار کمیته مهم فدراسیون را صادر کرد. براین اساس علی زنگی آبادی به عنوان سرپرست کمیته تیم های ملی، محمود وفایی سرپرست کمیته سازمان لیگ، حسین قائمی به عنوان سرپرست کمیته آموزش و پژوهش و مصطفی امینی به عنوان سرپرست کمیته کوهستان فدراسیون دوچرخه سواری منصوب شدند.

در متن احکام سرپرست کمیته ها آمده است:

امید است با اتکال به پروردگار متعال ، هماهنگی کامل با ارکان و کمیته های فدراسیون، در راستای سیاست ها و تحقق اهداف عالیه این فدراسیون گام برداشته و با بکارگیری توانمندی های موجود در انجام وظایف محوله موفق و منصور باشید.