پایان رقابت های جاده المپیک توکیو

روگلیچ و کاراپاز مدال طلای المپیک توکیو را به خانه بردند