اطلاعیه صدور کارت های دوره های آموزشی

کارت های درجه سه مربیگری سال 1399 صادر شدند

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، پیرو صدور کارت های معوقه دوره های آموزشی فدراسیون دوچرخه سواری به اطلاع می رساند.

کلیه کارت های مربیگری درجه سه سال 1399 که مدارک آنها تکمیل بوده و عضویت سامانه فدراسیون دوچرخه سواری را کامل نموده اند صادر گردیده و امکان مشاهده در سامانه فدراسیون دوچرخه سواری (پنل کاربری ،بخش مشاهده کارنامه دوره) می باشند.

کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون دوچرخه سواری درحال پیگیری و رفع نواقص مدارک ادوار گذشته جهت صدور کارت های باقی مانده می باشد.

 

از تمامی شرکت کنندگان در دوره های آموزشی فدراسیون دوچرخه سواری درخواست می شود جهت تسریع در امور ثبت و صدور کارت ها تا پایان هفته جاری در سامانه ملی دوچرخه سواری ثبت نام نموده و بخش اطلاعات هویت خود را تکمیل نمایند.

دوره های مربیگری و داوری درجه سه و کارگاه های آموزشی (ثبت نام عضویت بخش ورزشکار الزامی می باشد)

 دوره های مربیگری درجه دو و یک (ثبت نام عضویت بخش ورزشکار و مربی الزامی می باشد )

دوره های داوری درجه دو و یک (ثبت نام عضویت بخش ورزشکار و داور الزامی می باشد )

ضمنا بارگزاری عکس پرسنلی ، تکمیل تمامی اطلاعات هویتی و تكميل فرآيند الزامي مي باشد