بوشهر

با برگزاری المپیاد استعدادهای برتر ، ورزشکاران نخبه را شناسایی کردیم

استان بوشهر با تمام پیشرفت هایی که در چندساله اخیر توسط هیات دوچرخه سواری اش کسب کرده اما همچنان با مشکلاتی از جمله تکمیل نبودن پیست کوهستان روبه رواست .