زنجان

عصفوری : پیگیر ساخت پروژه پیست چوبی دوچرخه سواری هستیم

تعامل با ادارات و سازمان های مختلف جهت توسعه ورزش همگانی و برگزاری همایش های دوچرخه سواری هر چند مهمترین اقدام هیات دوچرخه سواری استان زنجان درچند سال اخیر بوده است اما بی شک ساخت پیست سر پوشیده زنجان هم یکی از مهمترین دستاورهای هیات استان خواهد بود که به عنوان یک میراث در تاریخ ورزش استان زنجان به ثبت خواهد رسید.