شیما قنادی

مدیر کمیته پزشکی

حمید عطااللهی

دبیر فدراسیون

حامد قاسمی عارف

سرپرست کمیته روابط عمومی

محمود وفایی

سرپرست سازمان لیگ

علی عبدل زاده

مدیر کمیته روابط بین الملل

امید سراجی

مدیر کمیته داوران