شیما قنادی

مدیر کمیته پزشکی

فرهنگ شادنیا

دبیر فدراسیون

حامد قاسمی عارف

سرپرست کمیته روابط عمومی

محمود وفایی

سرپرست سازمان لیگ

علی عبدل زاده

مدیر کمیته روابط بین الملل

امید سراجی

مدیر کمیته داوران

مصطفی امینی

مدیر کمیته کوهستان

حسین قائمی

مدیر کمیته آموزش و پژوهش