فرهنگ شادنیا

دبیر فدراسیون

علی عبدل زاده

مدیر کمیته روابط بین الملل

حمید عطاالهی

مدیر کمیته داوران

مصطفی امینی

مدیر کمیته کوهستان

حسین قائمی

مدیر کمیته آموزش و پژوهش

حامد قاسمی عارف

مدیر کمیته روابط عمومی