تبریز، برترین هیئت دوچرخه سواری استان در سال 98 انتخاب شد

هیئت شهرستان تبریز به عنوان برترین هیئت دوچرخه سواری استان آذربایجان شرقی در سال 98 انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی فرداسیون دوچرخه سواری ، مجمع سالیانه هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی روز گذشته برگزار و طی آن از سه شهرستان برتر سال 98 تجلیل شد. بر این اساس هیئت شهرستان تبریز با کسب بیشترین امتیاز از مجموع شاخص های تعیین شده، به عنوان برترین هیئت در بین شهرستان های استان آذربایجان شرقی در سال 98 انتخاب و از ناصر هوشیار به عنوان رئیس این هیئت تجلیل شد.
در این ارزیابی همچنین هیئت شهرستان مرند به ریاست امیدفر  و هیئت منطقه آزاد ارس به ریاست مهتابی به ترتیب در رده های دوم و سوم انتخاب و از سوی رسول هاشم کندی رئیس هیئت دوچرخه سواری استان مورد تجلیل قرار گرفتند.