کشاورز سرپرست کمیته دوچرخه سواری کوهستان شد

با حکم دکتر هاشم کندی، سرپرست کمیته دوچرخه سواری کوهستان فدراسیون منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، طی حکمی از سوی دکتر رسول هاشم کندی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری محمد جواد کشاورز به عنوان سرپرست کمیته کوهستان فدراسیون منصوب شد. در حکم ایشان آمده است:

با عنایت به تعهد، تخصص و سوابق جنابعالی و به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست کمیته کوهستان فدراسیون دوچرخه سواری منصوب می شوید.