شادنیا مشاور سرپرست فدراسیون دوچرخه سوار شد

با حکم دکتر رسول هاشم کندی، فرهنگ شادنیا به سمت مشاور عالی فدراسیون دوچرخه سواری منصوب شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، امروز و با حکم سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری فرهنگ شادنیا به عنوان مشاور عالی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری منصوب شد. با عنایت به تعهد، تخصص و سوابق جنابعالی در راستای تحقق اهداف فدراسیون دوچرخه سواری به موجب این ابلاغ به عنوان مشاور عالی فدراسیون دوچرخه سواری منصوب می شوید.