در پی انتخاب شدن فدراسیون برتر از سوی کمیته ملی المپیک

احمدی توانا : فدراسیون دوچرخه سواری تنها فدراسیونی است که آئین نامه محیط زیست دارد

 کمیته ملی المپیک فردا از فدراسیون دوچرخه سواری به عنوان فدراسیون برتر در حوزه محیطزیست تقدیر خواهد کرد.  

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، بهمن احمدی توانا مسئول کمیته محیط زیست فدراسیون دوچرخه سواری گفت: بهمن سال قبل بود که طی بخشنامه ای از سوی کمیته ملی المپیک به تمامی فدراسیون ها ، درخواست شد تا برنامه تقویمی سال ۹۸ را برای آن کمیته ارسال کنند . با توجه به اینکه در سال گذشته من به عنوان مسئول کمیته محیط زیست، آئین نامه ای را در این جهت تهیه و تنظیم کرده بودم ، همان را به کمیته ملی المپیک ارسال کردیم.البته لازم به ذکر است که تمامی کارها و مراحل تدوین و اجرایی این آئین نامه با مساعدت و همکاری فدراسیون و شخص آقای قمری صورت گرفته است.

وی افزود: بعد از چند ماه کمیته محیط زیست کمیته ملی المپیک پس از ارزیابی و بررسی عملکرد فدراسیون ها در خصوص برنامه های محیط زیستی هر فدراسیون ، فدراسیون دوچرخه سواری را به عنوان یکی از فدراسیون های برتر و نمونه انتخاب کرد.

مسئول کمیته محیط زیست فدراسیون در ادامه اظهار داشت : خوشبختانه آئین نامه ای که تدوین شده برای اولین بار در توسط فدراسیون صورت گرفته و اقدامی موثر در جهت نکات زیست محیطی می باشد. تا آنجا که اطلاع داریم دربین کل فدراسیون ها فقط ، فدراسیون دوچرخه سواری است که آئین نامه ای محیط زیستی دارد و این جایی بس خوشحالی است.

وی  افزود: البته فدراسیون در سال های قبل هم برنامه های زیست محیطی داشته اما هیچکدام تحت برنامه آئین نامه محیط زیست نبوده است.

احمدی توانا در ادامه خاطر نشان کرد: امروزه در دنیا فدراسیون جهانی دوچرخه سواری هم برنامه زیادی در راستای اهداف محیط زیستی دارد و حتی این آئین نامه می تواند گزارش خوبی از عملکرد فدراسیون دوچرخه سواری برای فدراسیون جهانی باشد.