دستور العمل کمیسیون های ورزشکاران، داوران و مربیان

فدراسیون دوچرخه سواری در نظر دارد نسبت به ثبت نام از واجدیدن شرایط داوطلبان و رای دهندگان کمیسیون های مربیان، ورزشکاران و داوران جهت برگزاری انتخابات کمیسیون های مذکور اقدام نماید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، دستور العمل های ثبت نام از واجدین شرایط داوطلبان و رای دهندگان کمیسیون های ورزشکاران، داوران ومربیان امروز در اختیار استان ها قرار داده شد تا ظرف 6 روز کاری نسبت به معرفی واجدین شرایط استان مربوطه اقدام نمایند.