بخشنامه دومین مرحله لیگ برتر پیست آقایان

سازمان لیگ فدراسیون دوچرخه سواری بخشنامه دومین مرحله لیگ برتر پیست آقایان را صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، آقایان بزرگسال گرامیداشت دومین کنگره ملی شهداء ورزش کشور با رعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتی از مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۱ لغایت ۲۶/۰۸/۱۴۰۱ در تهران برگزار گردد. لذا شایسته است دستور فرمایید ضمن مطالعه دقیق بخشنامه، اعلامآمادگی تیم آن هیات/ باشگاه همراه باذکراسامی ورزشکاران ومربی یا سرپرست ثبت شده در سامانه ثبت رنکیگ و نتایج فدراسیون به نشانی  www.iransport.ir بخش پذیرش / قرارداد با کد دسترسی ارسال شده به باشگاها را حداکثر تا تاریخ ۲۰/۰۸/۱۴۰۱ به شماره نمابر این فدراسیون ۴۴۷۲۷۶۹۸ ارسال نمایند. بدیهی است عدم ثبت نفرات در سامانه مذکور تا تاریخ مقرر به منزله انصراف از شرکت در مسابقات می باشد. همچنین بخش ثبت نام سامانه بسته خواهد شد.

شرایط شرکت کنندگان :

۱ .همراه داشتن جواب منفی تست PCR و کارت واکسیناسیون (حداقل ۲ دوز) برای کلیه افراد الزامی می باشد .

۲ .با توجه به شیوع ویروس کرونا کلیه ورزشکاران و کادر فنی می بایست خارج از زمان برگزاری مسابقات از ماسک استفاده نمایند.

۳ .همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار ، کارت ملی الزامی می باشد.

۴ .همراهداشتن کارتبیمهورزشیمعتبرواصل رضایت نامهولیجهت رده سنی جوانان الزامی و شرط لازم پذیرش ورزشکار می باشد.

۵ .همراه داشتن معرفی نامه از هیات/ باشگاه مربوطه با ذکراسامی ورزشکاران ،مربی و سرپرست الزامی می باشد.

۶ .قرارداد کلیه ورزشکاران و کادرفنی به همراه مفاصا حساب مالیاتی هنگامپذیرش الزامی می باشد. ( نمونه قرارداد

سال ۱۴۰۰ در سایت فدراسیون موجود باشد.)

۷ .ثبت نام کلیه شرکت کنندگان می بایست تا تاریخ ۲۰/۰۸/۱۴۰۱ از طریق سامانه ثبت رنکیگ ونتایج فدراسیون به نشانی   بخش پذیرش / قرارداد با کد ارسال شده به باشگاه ها انجام پذیرد و بعد از تاریخ مقرر بخش ثبت نام سامانه بسته خواهد شد. لازم بذکراست پذیرش به صورت دستی و سنتی انجام نخواهد شد.

۸ .تعداد نفرات شرکت کننده: ۶ نفر ورزشکار ، ۴ نفرهمراه ، جمعاً ۱۰ نفرمی باشند.

۹ .داشتن لباس متحدالشکل تیمی الزامی می باشد.

۱۰ .هزینه اسکان،تغذیه ،ایاب و ذهاب به عهده هیات/ باشگاه مربوطه می باشد.

۱۱.همراه داشتن کارت (UCI (  برای تمامی شرکت کنندگان و کادر فنی تیم ها الزامی می باشد.

جلسه فنی تیم ها : سه شنبه مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۱

خروج تیم ها : روز پنجشنبه مورخ ۲۶/۰۸/۱۴۰۱ پس از اتمام مسابقات