کارگاه آشنایی با دوچرخه سواری برای کارکنان آموزش و پرورش

کمیته آموزش و پژوهش  با همکاری کمیته دانش آموزی فدراسیون دوچرخه سواری  اقدام به برگزاری کارگاه آشنایی با دوچرخه سواری برای کارکنان آموزش و پرورش و معلمان ورزش شهر تهران نمود.

کمیته آموزش و پژوهش  با همکاری کمیته دانش آموزی فدراسیون دوچرخه سواری  اقدام به برگزاری کارگاه آشنایی با دوچرخه سواری برای کارکنان آموزش و پرورش و معلمان ورزش شهر تهران نمود. گفتنی است در کلاس مربوطه تعداد ۲۵ شرکت کننده  حضور داشتند. در کلاس  مباحث مربوط به آموزش، مسابقات، استعدادیابی و تجهیزات دوچرخه سواری  مطرح شد و در پایان گواهی حضور به شرکت کنندگان توسط فدراسیون دوچرخه سواری اهدا شد .
ضمنا جهت برگزاری کلاسهای مربیگری و داوری در مرحله بعد برای این شرکت کنندگان اقدام به ثبت نام صورت پذیرفت.
 مدرس کلاس: مازیار فرزاد
 ناظر و مدرس: منوچهر روشن پور
 مدیر دوره: خانم نوری