حکم مدیر کمپ تیم های ملی و سرپرست کمیته پیشکسوتان صادر شد

دکتر رسول اسدی طی احکامی مدیرجدید کمپ تیم های ملی و کمیته پیشکسوتان فدراسیون را منصوب کرد.

به گزارش روابط عموم فدراسیون دوچرخه سواری، طی احکامی از سوی دکتر رسول اسدی رییس فدراسیون دوچرخه سواری جلیل افتخاری به عنوان سرپرست کمیته پیشکسوتان فدراسیون منصوب شد. افتخاری از قهرمانان پیشین رشته دوچرخه سواری می باشد که پیش از این نیز در سمت مسوول کمیته پیشکسوتان فدراسیون حضور داشت.

همچنین از سوی رییس فدراسیون دوچرخه سواری مازیار رنجبران به عنوان مدیر جدید کمپ تیم های ملی فدراسیون دوچرخه سواری منصوب شد. رنجبران نیز از افراد باسابقه در رشته دوچرخه سواری می باشد.