اجرایی شدن تفاهم نامه فدراسیون دوچرخه سواری با شهرداری ها و دهیاری ها

تفاهم نامه فدارسیون دوچرخه سواری و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در خصوص ارائه راهکارهای مناسب به منظور کاهش حوادث شهری و برون شهری دوچرخه سواران اجرایی شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، این تفاهم نامه با  توجه به اهمیت توسعه اصولى  حمل و نقل پاک به ویژه دوچرخه سواری در شهرها صورت گرفت و مقرر گردید در خصوص آموزش دوچرخه سواری در سطوح ابتدایی و پیشرفت برای شهروندان در قالب کارگاه های آموزشی انجام گیرد.