برگزاري كارگاه فني داوري مسابقه هاي استعدادهاي برتر در اصفهان

كارگاه فني داوري مسابقه هاي استعدادهاي برتر توسط هيات دوچرخه سواري استان اصفهان برگزاري شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، كارگاه فني داوري مسابقه هاي استعدادهاي برتر توسط هيات دوچرخه سواري استان اصفهان  با شركت رئيس ، نائب رئيس ، مسئولين كميته هاي هيات هاي  شهرستان استان اصفهان برگزار شد . در اين كارگاه خانم حاج حسني مسئول كميته داوري هيات بانوان و صداقت زادگان دبير هيات استان اصفهان مطالب و نكته هاي كليدي داوري را براب شركت كننده عنوان کرده و درپايان به شركت كنندگان گواهي حضور در كارگاه داده شد . هيات دوچرخه سواري استان اصفهان اميدوار است درآينده شاهد برگزاري بيشتر چنين كارگاههايي باشد.