برگزاری کارگاه های آموزشی در طبیعت - شهرستان بهبهان  

کارگاه های آموزشی  درطبیعت  توسط رئیس هیات دوچرخه سواری شهرستان بهبهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری؛ کارگاه های آموزشی  دوساعته درطبیعت  توسط  ایوب رحمانی رئیس هیات دوچرخه سواری شهرستان بهبهان برگزار شد.

 

موضوع ایمنی و کم کردن ریسک درگروه های تفریحی توریستی  و نحوه برخورد با دیگران ورود در روستاها اماکن تاریخی مذهبی 

استفاده از کلاه ایمنی 
بیمه حوادث دوچرخه سواری تا سقف200میلیون
بیمه ورزشی
نحوه دوچرخه سواری درگروه 
آموزش دوچرخه سوران تازه ورود آماتور
مدیریت گروه تقسیم بندی ونظم گروهی