هفته پرکار هیات دوچرخه سواری استان گیلان بمناسبت هفته تربیت بدنی

هیات دوچرخه سواری استان گیلان در هفته تربیت بدنی هفته پرکاری را در پیش رو خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، مسابقات لیگ کورسی در بخش سرعت و‌جاده و یک مسابقه دوچرخه سواری ویژه روسای هیات های ورزشی استان گیلان و‌پرسنل اداره کل ورزش و‌جوانان از برنامه های مهم هیات استان گیلان می باشد.


۲۷ مهر مسابقه لیگ سرعت ۲۰۰ متر در پیست سردار شهید سیلیمانی رشت
۲۸ مهر مسابقه لیگ كوهستان  بانوان در مجموعه ورزشي سردار جنگل رشت
۲۹ مهر مسابقه ویژه روسای هیات های ورزشی استان گیلان و‌پرسنل ادار کل ورزش و‌جوانان در رشت
۲۵ مهر مسابقه لیگ استقامت جاده در مسیر کوهستانی لوشان به جیرنده
از برنامه های مهم هیات دوچرخه سواری استان گیلان می باشد.