رکابزن نیشابوری قهرمان 1000متر جوانان شد

مرحله اول لیگ پیست و جاده جوانان در 1000متر امین الرعایا از تیم نیشابور الف با زمان 1/12/070 قهرمان شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، محمد امین رحیم آبادی از دهکده دوچرخه کرمان با زمان 1/12/243بر سکوی دوم ایستاد و مسعود خاکی از شرکت عمران سعید با 1/12/243سوم شد. مرحله اول لیگ پیست و جاده جوانان به میزبانی مشهد در حال برگزاری است.