مطلب علمی درباره سیستم طبقه بندی Para-Cycling

سیستم طبقه بندی پارا سایکلینگ تعیین می کند که کدام یک از ورزشکاران واجد شرایط جهت شرکت در رقابتهای پارا المپیک و پارا سایکلینگ هستند و چگونه آنها را برای مسابقات گروه بندی میکنند. در ادامه ، این مطلب علمی جهت دانلود و بهره وری به صورت فایل pdf در ذیل آمده است.