برگزاری کارگاه آنلاین علمی با رویکرد استعدادیابی در دوچرخه سواری

این هفته با توجه به برگزاری کارگاه آنلاین در لایو اینستاگرام فدراسیون دوچرخه سواری مطالب علمی با رویکرد استعدادیابی در دوچرخه سواری ارائه میشود.

استعدادیابی به عنوان یک روش علمی متفاوت ، فاقد زیان ، موثر ، قانونمند با داشتن جنبه های مثبت دیگر برای هدایت نوجوانان به سمت ورزش قهرمانی  مورد قبول همگان می باشد.
سن مناسب استعدادیابی عمومی دوچرخه سواری 12 تا 15 سالگی میباشد.
استعدادیابی در دوچرخه سواری مانند تمامی رشته های ورزشی دارای حیطه های مختلف جهت سنجش و ارزیابی میباشد.
چگونگی ساختار بدن از نظر عضله، استخوان، چربی و مواد دیگر با توجه به آمادگی جسمانی جز ارزیابی های مهم در استعدادیابی ورزشی میباشد.
فاکتورهای آمادگی جسمانی و حرکتی و ارزیابی آنها با توجه به رشته تخصصی و نرم های استاندارد جز اولین مراحل استعدادیابی در دوچرخه سواری میباشد که میتوان به صورت میدانی ارزیابی شوند.
و در مرحله بعد تست تخصصی استعدادیابی دوچرخه سواری با استفاده از ترینر و پاورمتر یا در آزمایشگاه های تخصصی علوم ورزشی انجام میشود.

گردآورنده: ریحانه طالبی
عضو کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون دوچرخه سواری