بازدید سرپرست فدراسیون از پیست در حال احداث زنجان

حضور جناب آقای داوری سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری از پیست دوچرخه سواری سر پوشیده در حال ساخت زنجان - شنبه 4 اردیبهشت ماه