اتمام عملیات روكش نهايي منطقه پيست سردار سليماني رشت

اجراي روكش نهايي منطقه پيست سردار سليماني رشت به پایان رسید.