سرپرست کمیته مربیان فدراسیون دوچرخه سواری منصوب شد

«مجید ناصری» با حکم سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری به عنوان سرپرست کمیته مربیان این فدراسیون منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، دکتر رسول هاشم کندی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری طی حکمی مجید ناصری را به عنوان سرپرست کمیته مربیان فدراسیون دوچرخه سواری منصوب کرد.