کادر فنی تیم های ملی دوچرخه سواری مشخص شدند

با احکام سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری، مربیان تیم های ملی سرعت و جاده مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، امروز دوشنبه طی احکامی از سوی دکتر رسول هاشم کندی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری اعضای کادرفنی تیم های ملی مشخص شدند. بر این اساس

محمد ابوحیدری: مربی تیم های ملی سرعت

علی رضا زینلی:  کمک مربی تیم های ملی استقامت و نیمه استقامت

محمود پراش: مربی تیم های ملی بانوان

علی رضا حقی: مربی استقامت و نیمه استقامت تیم های ملی

زهرا صادق زاده: کمک مربی تیم های ملی بانوان

امروز احکام خود را دریافت کردند.