اعضای جدید کمیته فنی فدراسیون دوچرخه سواری معرفی شدند

سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری ضمن ابقا اعضای پیشین، احکام 4 عضو جدید کمیته فنی فدراسیون دوچرخه سواری را صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، دکتر رسول هاشم کندی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری طی احکامی منوچهر روشن پور، مصطفی سید رضایی، مهرداد صفرزاده و علی رضا مکوندی را به عنوان اعضای جدید کمیته فنی فدراسیون دوچرخه سواری منصوب کرد.

همچنین مهدی روزبهانه، قادر میزبانی، ایمان دلیل حیرتی، مجید ناصری، محمود وفایی، مصطفی چایچی، فرهاد عصفوری، حسین اسلامی و علی زنگی آبادی در سمت خود ابقا شدند.